Regulamin

Niniejsza strona wraz z odnośnikami do załączonych dokumentów zawiera regulamin (Regulamin), na podstawie którego sprzedawane są produkty (każdy zwany dalej Produktem) dostępne w sklepie internetowym pod adresem www.ceramikarudykot.pl (Sklep).

Sprzedającym jest Pracownia Ceramiczna Rudy Kot Mieczysław Boryczka z siedzibą w Wilkowicach 43-365, ul. Zielona 3. Przed zakupem w sklepie internetowym należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu któregokolwiek z moich Produktów w sklepie lub drogą mailową akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego wiążące.

Regulamin

 1. Definicje
 1. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy
 2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakup niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. SprzedającyPracownia Ceramiczna Rudy Kot Mieczysław Boryczka NIP: 9372309046 REGON: 520337524
 1. Adres pocztowy – nazwa instytucji lub imię i nazwisko, ulica, aleja lub osiedle, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj (w przypadku wysyłek zagranicznych)
 2. Dowód zakupu – faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.
 3. Termin realizacji – informacja podana przy produkcie w dniach roboczych;
 4. Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego w sklepie lub drogą mailową w celu zakupienia ode mnie Produktu
 5. Umowa – umowa zawarta poza lokalem Sprzedającego lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
 6. Produkt dostępny w sklepie – produkt, który w karcie sprzedaży posiada informację o dostępności co najmniej 1 sztuki
 7. Produkt na zamówienie – produkt, który jest dopasowany do potrzeb Kupującego (np. kolorystyka) i ustalany indywidualnie z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@ceramikarudykot.pl)
 8. Sklep internetowy– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ceramikarudykot.pl

  2. Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie w Sklepie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów za każdym razem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Szczegółowe koszty dostawy zawarte są w zakładce „Czas i koszty dostawy”

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk

 1. Zawarcie i realizacja umowy

3.1 Produkty dostępne w sklepie:

Składając zamówienie przyjmujesz warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Kupujący ma prawo, możliwość oraz powinność zapoznania się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy Kupujący składa Zamówienie w Sklepie

Zamówienie może być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionych Produktów.

Realizacja Zamówienia następuje w terminie określonym na karcie Produktu i jest liczona od  momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zamówień złożonych z wielu Produktów czasem realizacji zamówienia będzie najdłuższy z terminów określonych na kartach produktów.

3.2 Produkty na zamówienie:

Produkty na zamówienie dotyczą wyłącznie działalności wytwórczej marki: Pracowni Ceramicznej Rudy Kot.

Istnieje możliwość złożenia indywidualnego Zamówienia na Produkty, które nie są dostępne w Sklepie ze względu na potrzebę przez Konsumenta dokonania Zamówienia na inną kolorystykę lub nowe wzornictwo.

W celu ustalenia atrybutów Produktu na zamówienie konieczny jest kontakt ze Sprzedającym po przez pocztę elektroniczną na adres kontakt@ceramikarudykot.pl

Po otrzymaniu od Konsumenta na pocztę elektroniczną szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie Sprzedający dokonuje wyceny Produktu na zamówienie oraz czasu realizacji o czym informuje Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych

W przypadku mailowej akceptacji Konsumenta wyceny Produktu na zamówienie oraz czasu realizacji Produktu na zamówienie Sprzedający przesyła link do specyfikacji Produktu na zamówienie uwzględniając cechy Produktu oraz wszystkie pozostałe uzgodnienia z Kupującym dotyczące transakcji kupna-sprzedaży Produktu, w celu dokonania sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu.

Kupujący ma obowiązek finalizacji zakupu Produktu na zamówienie za pośrednictwem Sklepu zgodnie z informacją otrzymaną pocztą elektroniczną od Sprzedającego

Sprzedający rozpoczyna pracę nad Produktem po zaksięgowaniu wpłaty za złożone przez Kupującego zamówienie

 1. Formy płatności
 • Przelew tradycyjny – do realizacji zamówienia przystępujemy po otrzymaniu wpłaty na konto. W zależności od banku operacja może trwać 1-2 dni robocze. Przelew należy dokonać na następujące konto:

Bank Milenium : 09 1160 2202 0000 0005 0774 4717

Pracownia Ceramiczna Rudy Kot Mieczysław Boryczka
ul. Zielona 3
43-365 Wilkowice

W tytule przelewu uprzejmie prosimy o podanie numeru zamówienia.

 • Płatność elektroniczna – najszybszy sposób zapłaty za zamówione produkty. Pieniądze otrzymujemy natychmiast, co niewątpliwie skraca czas realizacji zamówienia

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 1. Odstąpienie od umowy

5.1 Odstąpienie od umowy przez Kupującego w przypadku niewadliwego Produktu

Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ceramikarudykot.pl przysługuje, na podstawie przepisów prawa (art. 27 Prawa konsumenckiego z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego), prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa natychmiast po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, pismem wysłanym pocztą elektroniczną: kontakt@ceramikarudykot.pl  lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy należy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi odstępującemu od umowy otrzymanie oświadczenia, na adres mailowy podany przy zawieraniu umowy lub inny jeśli został podany w złożonym oświadczeniu.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty będące przedmiotem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dniu od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres Sprzedającego, wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta, na który Sklep ma zwrócić zapłatę.

Zwracane w tym trybie Produkty muszą zostać zwrócone do Sprzedającego w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz nieuszkodzony, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki i produktu w trakcie transportu.

Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Sprzedający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dostarczonego przez Konsumenta ma obowiązek sprawdzić czy zwracany Produkt nie został uszkodzony i jest w stanie niezmienionym zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

W przypadku gdy, Produkt spełnia wymienione powyżej wymagania Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włączając koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na numer konta podany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym:

– przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

5.2 Odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego

Sprzedający ma możliwość odstąpienia od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałej sytuacji i natychmiastowo dokonać zwrotu wszelkich dokonanych przez Kupującego płatności.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty wcześniej przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 1. Ochrona danych osobowych

6.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”)

6.2. Szczegóły dotyczące sposobu i celu gromadzenia, przetwarzania danych osobowych podane są w Polityce Prywatności

6.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6.4. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.4. Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

7.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

7.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.